Zasady przyjęć i opieki nad dziećmi w przedszkolu podczas dyżuru opiekuńczego w okresie 11 maja – 7 czerwca

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Decyzję o wpuszczeniu dziecka do budynku przedszkola, podejmuje pracownik przedszkola, na podstawie pomiaru temperatury i oceny wzrokowej braku objawów. Warunkiem rozpoczęcia opieki pierwszego dnia jest podpisanie przez rodzica deklaracji.
2. Do przedszkola nie mogą zostać wpuszczone dzieci, u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Dzieci są przyjmowane w okresach tygodniowych. Przyjęcie na okres danego tygodnia, nie oznacza automatycznego przyjęcia dziecka na kolejny okres.
4. Dyżur opiekuńczy przedszkole pełni w godzinach 7.30 – 16.30.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola w oparciu o deklaracje rodziców złożone do dnia 4 maja, ich aktualną sytuację zawodową oraz dostępne zasoby przedszkola przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i wewnętrznych procedur.
6. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur opiekuńczy, Rodzic otrzymuje drogą mailową, najpóźniej w czwartek poprzedzający dany tydzień. Wraz z decyzją, otrzymuje informację, do której grupy dyżuru dziecko zostało przypisane.
7. W razie zmiany sytuacji zawodowej rodziców, uwzględniane są zgłoszenia, które wpłynęły do przedszkola do środy. Zgłoszenia rodziców, którzy nie udzielili odpowiedzi w terminie do 4 maja są rozpatrywane na wolne miejsca.
8. Rodzic jest odpowiedzialny za zapewnienie indywidualnej osłony ust i nosa (nie dotyczy dzieci do 4 lat) w drodze do i z przedszkola, jak również do osobistego spełniania wymogów dotyczących środków ochrony osobistej. W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola nie spełniania tych wymogów ma on prawo odmówić wpuszczenia dziecka do budynku przedszkola z dokonaniem adnotacji na liście.
9. Do przedszkola mają wstęp tylko pracownicy oraz przyjęte dzieci. Dzieci są odbierane od Rodzica i przyprowadzane do odbioru przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Osoby trzecie, w tym Rodzice nie mają wstępu do budynku przedszkola.
10. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do Pracowników przedszkola jak i innych Dzieci i ich Rodziców wynoszący min. 2m.
11. Zgłoszenie przyprowadzenia/gotowości odbioru Dziecka, Rodzic dokonuje poprzez domofon i/lub dedykowany numer telefonu.
12. W czasie opieki, dzieci przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach (w tym dedykowanym placu zabaw), w których również spożywają posiłki. Budynek oraz teren przedszkola został podzielony na strefy, tak aby nie było możliwości kontaktu pomiędzy Dziećmi i Opiekunami poszczególnych Grup.
13. W czasie dyżuru opiekuńczego nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową, zajęcia dodatkowe czy indywidualne, w tym wynikające z opinii czy orzeczeń. Podstawa programowa i zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń są realizowane w przedszkolu w trybie zdalnym.
14. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek. Dotyczy to również ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych.
15. Rodzic przyprowadzający Dziecko przekazuje dodatkowy komplet ubrania na zmianę, a dla Dzieci które leżakują również piżamę.
16. Dzieci w przedszkolu nie myją zębów.
17. W sytuacji zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci, Rodzic zostanie powiadomiony o tym fakcie z obowiązkiem niezwłocznego odbioru dziecka. Na następny dzień dziecko zostaje w domu pod obserwacją Rodziców. Do przedszkola wraca po ustąpieniu objawów, nie wcześniej jak po 1 dniu przerwy.

← Wróć Podziel się na FB

Komunikat 05.05.2020r.

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za wszystkie Państwa odpowiedzi na korespondencję mailową. Dziękuję zwłaszcza za wszystkie miłe słowa, jakie przy okazji Państwo zawarli w wiadomości

Czytaj więcej...

Informacja oraz prośba o deklarację dot.zapewnienia opieki nad dzieckiem

Szanowni Państwo, Minęło już ponad 1,5 miesiąca od decyzji o zawieszeniu pracy przedszkola i wprowadzenia pracy zdalnej. Wszyscy się stęskniliśmy za Państwa dziećmi. Mamy jednak świadomoś

Czytaj więcej...

opłaty

Szanowni Państwo, Informujemy, iż pomieszczenia przedszkola zostały dokładnie posprzątane, zdezynfekowane i zamknięte. Przygotowanie rozliczeń dla Państwa wymagałoby dostępu pracowników do

Czytaj więcej...

Zamknięcie przedszkola

Uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją Rządu , od jutra tj.12 marca do 26 kwietnia, przedszkole będzie zamknięte. Sekretariat również jest nieczynny. W sprawach pilnych prosimy o kontak

Czytaj więcej...

Bal karnawałowy

31 stycznia odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy – powyżej fotorelacja.

Czytaj więcej...

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Informujemy, iż występy z okazji Dnia Babci i Dziadka, odbędą się 27 stycznia (poniedziałek), wg. następującego harmonogramu: Gr.1B – godz.15:00 Gr.2 – godz.15:30 Gr.4 – godz

Czytaj więcej...